Ubytovací řád

I. Obecná pravidla

 

Ubytování hostů v apartmán PANCHO, Komenského 129, 742 83 Klimkovice (dále jen apartmán) probíhá na základě uzavřené smlouvy o ubytování podle §2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smlouva o ubytování je uzavřena buď písemně (v případě písemné či e-mailové rezervace hosta) nebo ústně (v případě telefonické rezervace hosta nebo ubytováním hosta bez předchozí rezervace). Součástí uzavřené smlouvy jsou i práva a povinnosti upravené tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb. Ubytovací řád a ceník služeb, platné ke dni uzavření ubytovací smlouvy, jsou tedy pro hosta i pro provozovatele závazné.

 

II. Práva a povinnosti hostů

 

 • Host má právo být ubytován na přechodnou dobu, která je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta. Doba ubytování je zaznamenána v ubytovací knize. Může být prodloužena pouze se souhlasem provozovatele.

 • Každý host je povinen při příjezdu se prokázat platným průkazem totožnosti (občanským průkazem, či cestovním pasem). Na základě těchto dokladů bude host zapsán do knihy hostů, v případě cizince bude host nahlášen na cizineckou policii.

 • Práce s osobními údaji je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

 • Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit cenu písemně (e-mailem)   dohodnutou předem, jinak podle aktuálního platného ceníku provozovatele, který je zveřejněn na internetových stránkách provozovatele a k dispozici u provozovatele. Host uhradí ubytování v den příjezdu.

 • Host při nástupu obdrží 3 ks klíčů - klíč od pokoje, od hlavních dveří apartmánu a vstupní branky. Tyto klíče si host ponechá ve své dispozici po celou dobu pobytu. Při ztrátě nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč (paušální náhradu ceny klíčů a výměnu zámku).

 • Host se ubytuje od 14:00 hodin příslušného dne a je povinen pokoj opustit v den odjezdu do 10:00 hodin. Nedodrží-li host tuto dobu, bude mu účtována cena za další den pobytu. Závazná rezervace lůžek je zajištěna do 18:00 hodin příslušného dne.

 • Při prvním příchodu do pokoje je host povinen v případě zjištění závady neprodleně tuto nahlásit provozovateli.

 • Host má právo po předchozí dohodě s provozovatelem užívat prostory pro ukládání kol. Host je povinen jízdní kolo řádně uzamknout. Za ztrátu součástí a příslušenství jízdních kol (např. přilby, chrániče, cyklocomputery, atd.) provozovatel neodpovídá.

 • Hosté jsou povinni se při vstupu do apartmánu přezouvat do domácí obuvi. Do apartmánu je zakázáno vstupovat se sportovním vybavením, které se ukládá do určených uzamykatelných prostor.

 • Hosté jsou povinni chovat se ve společných prostorech s potřebnou opatrností, aby nedocházelo ke škodám na vybavení, dodržovat společenská pravidla a hygienu.

 • Host je povinen vždy uzamknout svůj pokoj, jakmile jej opouští. Provozovatel neodpovídá za ztrátu věcí hosta, pokud pokoj nebyl řádně uzamčen. Host odpovídá za škodu na zařízení pokoje, pokud došlo k jeho ztrátě či poškození v případě, že pokoj nebyl hostem řádně uzamčen.

 • Host je povinen vždy uzamknout hlavní vchod do budovy, pokud přichází nebo odchází z budovy mezi 18 – 6 hodinou. Host odpovídá za škodu na zařízení apartmánu, pokud došlo k jeho ztrátě či poškození v případě, že hlavní vchod nebyl hostem řádně uzamčen.

 • Host odpovídá za poškození či ztrátu vybavení pokoje, ke kterému došlo v průběhu jeho pobytu.

 • V pokoji nebo společných prostorách nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

 • Do apartmánu je vstup zakázán osobám pod vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek a osobám s infekčním onemocněním. Je zakázáno vnášet do budovy psychotropní či omamné látky.

 • Ve všech prostorách apartmánu je zakázáno kouření a rozdělávání ohně.

 • Děti mladší 10 let mají pohyb po apartmánu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Samostatně ubytovaný host musí  být starší 18 let.

 • Hosté nejsou oprávněni vodit do apartmánu neubytované osoby, přijímat na pokojích návštěvy, umožnit komukoli vstup do apartmánu, či nechat jakoukoli neubytovanou osobu přespat na svém pokoji.

 • Zákaz vstupu se zvířaty do prostor apartmánu.

 • Na pokojích jsou povoleny pouze tyto elektrické spotřebiče hostů: vysoušeče vlasů, holicí strojky, nabíječky elektrických spotřebičů, notebooky, přenosné DVD, radiopřijímače. Zcela zakázáno je používání elektrických ohřívačů. Ostatní spotřebiče mohou být hostem použity pouze po výslovném předchozím schválení provozovatele. 

 • Hosté mohou využívat wi-fi pokrytí internetovým signálem, a to bezplatně. Je zakázáno využívat wi-fi pokrytí apartmánu k nezákonným aktivitám na internetu (tj. např. stahování filmů) nebo k rizikovým aktivitám  (např. stahování podezřelých souborů, prohlížení pornografie, rozesílání spamů, atd.).

 • Host může odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby, nejpozději však do 24 hodin před započetím ubytování.

   

 III. Práva a povinnosti provozovatele

 

 • Odevzdat hostu prostory k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv s ubytováním spojených.

 • Výměnu ložního prádla, osušek a ručníků se provádí dle potřeby hosta na požádání. Vždy při změně obsazení lůžka.

 • Úklid obsazeného pokoje se provádí vždy při změně obsazení pokoje.

 

IV. Provoz apartmánu

 

 • Hosté mají právo na výměnu ručníků 1x týdně, na požádání dle potřeby.

 • Noční klid platí od 22:00 do 6:00 hodin.

 • V případě nepřítomnosti pracovníků apartmánu je možné je zastihnout na telefonu: +420601530057 nebo +420724231719.

 • Provozovatelem apartmánu je: PANCHO agency, s.r.o., Komenského 129, 742 83 Klimkovice

 • Odpovědné osoby jsou Ivan Gajda nebo Gabriela Mechelová, jednatelé PANCHO agency, s.r.o.

 

 V. Odpovědnost a sankce

 

Provozovatel může od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby odstoupit, jestliže host v ubytovacím zařízení i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje své povinnosti ze smlouvy bez nároku na vrácení ceny za ubytování. 

 

 • Provozovatel odpovídá za škodu na věcech hosta dle tohoto ubytovacího řádu a občanského zákoníku.

 • Host odpovídá za škodu vzniklou provozovateli dle tohoto ubytovacího řádu a občanského zákoníku.

 • Host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo odcizení.

 • Host je povinen chovat se tak, aby nedocházelo ke škodě na věcech provozovatele, ostatních hostů a na zařízení apartmánu.

 • Provozovatel vynakládá maximální úsilí, aby zabezpečil ochranu věcí a zdraví ubytovaných hostů. Proto žádá všechny hosty, aby jakékoli vady, poškození či rizika bezodkladně hlásili zaměstnancům apartmánu.

 • Tento ubytovací řád je součástí ubytovací smlouvy mezi provozovatelem a hostem a je tedy pro hosty závazný.

 

VI. Závěrečná ustanovení

 

 • Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů.

 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení má právo provozovatel ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby.

 • Stížnosti hostů a případné návrhy a podněty na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá provozovatel elektronicky na mail: zbuj@zbuj.cz.

 • Ubytovací řád je pro všechny ubytované hosty veřejně přístupný na chodbě apartmánu společně s požárním řádem a na webových stránkách apartmánu: www.zbuj.cz.

 • Ubytovací řád je platný od 1. 7. 2021.

 

                    Provozovatel PANCHO agency, s.r.o., jednatel Ivan Gajda v.r.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider