Ubytovací řád pensionu Babka

1                                                                                                                                                                

I. Obecná pravidla

Ubytování hostů v pensionu BABKA, Malenovice 74, 739 11 Malenovice (dále jen pension) probíhá na základě uzavřené smlouvy o ubytování podle §2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smlouva o ubytování je uzavřena buď písemně (v případě písemné či e-mailové rezervace hosta) nebo ústně (v případě telefonické rezervace hosta nebo ubytováním hosta bez předchozí rezervace). Součástí uzavřené smlouvy jsou i práva a povinnosti upravené tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb. Ubytovací řád a ceník služeb, platné ke dni uzavření ubytovací smlouvy, jsou tedy pro hosta i pro pension závazné.

II. Práva a povinnosti hostů

 • Host má právo být ubytován na přechodnou dobu, která je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta. Doba ubytování je zaznamenána v ubytovací knize. Může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele.

 • Každý host je povinen při příjezdu se prokázat platným průkazem totožnosti (občanským průkazem, či cestovním pasem). Na základě těchto dokladů bude host zapsán do knihy hostů, v případě cizince bude host nahlášen na cizineckou policii.

 • Práce s osobními údaji je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

 • Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit cenu písemně (e-mailem)   dohodnutou předem, jinak podle aktuálního platného ceníku ubytovatele, který je zveřejněn na internetových stránkách ubytovatele a k dispozici u ubytovatele. Host uhradí ubytování v den příjezdu.

 • Host při nástupu obdrží 2 ks klíčů - klíč od pokoje a od hlavních dveří pensionu. Tyto klíče si host ponechá ve své dispozici po celou dobu pobytu. Pokud host odchází z pensionu a předpokládá návrat v otevírací době restaurace, má možnost si klíče uložit v restauraci u obsluhy restaurace. Při ztrátě nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit pensionu smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč (paušální náhradu ceny klíčů a výměnu zámku).

 • Host se ubytuje od 14:00 hodin příslušného dne a je povinen pokoj opustit v den odjezdu do 10:00 hodin. Nedodrží-li host tuto dobu, bude mu účtována cena za další den pobytu. Závazná rezervace lůžek je zajištěna do 18:00 hodin příslušného dne. Při neohlášeném prodloužení pobytu má ubytovatel právo přemístit hosta na jiný pokoj.

 • Při prvním příchodu do pokoje je host povinen v případě zjištění závady neprodleně tuto nahlásit ubytovateli.

 • Host má právo po předchozí dohodě s ubytovatelem užívat společné prostory pro ukládání kol, bobů, saní a lyží. Host je povinen jízdní kolo řádně uzamknout. Veškeré součásti a příslušenství (např. přilby, chrániče, cyklocomputery, atd.) je host povinen odnést si do svého pokoje. Za ztrátu součástí a příslušenství ubytovatel neodpovídá. Hostům je zakázáno dotýkat se ve společných prostorech vybavení, uloženého zde jiným hostem.

 • Hosté jsou povinni se při vstupu do pensionu přezouvat do domácí obuvi. Do pensionu je zakázáno vstupovat v lyžařské obuvi a se sportovním vybavením, které se ukládá do určených uzamykatelných prostor.

 • Hosté jsou povinni chovat se ve společných prostorech s potřebnou opatrností, aby nedocházelo ke škodám na uloženém vybavení, dodržovat společenská pravidla a hygienu.

 • Host je povinen vždy uzamknout svůj pokoj, jakmile jej opouští. Ubytovatel neodpovídá za ztrátu věcí hosta, pokud pokoj nebyl řádně uzamčen. Host odpovídá za škodu na zařízení pokoje, pokud došlo k jeho ztrátě či poškození v případě, že pokoj nebyl hostem řádně uzamčen.

 • Host je povinen vždy uzamknout hlavní vchod do budovy, pokud přichází nebo odchází z budovy po18-té hodině. Host odpovídá za škodu na zařízení pensionu, pokud došlo k jeho ztrátě či poškození v případě, že hlavní vchod nebyl hostem řádně uzamčen.

 • Host odpovídá za poškození či ztrátu vybavení pokoje, ke kterému došlo v průběhu jeho pobytu.

 • V pokoji nebo společných prostorách nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

 • Do pensionu je vstup zakázán osobám pod vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek a osobám s infekčním onemocněním. Je zakázáno vnášet do budovy psychotropní či omamné látky.

 • Ve všech prostorách pensionu je zakázáno kouření a rozdělávání ohně.

 • Děti mladší 10 let mají pohyb po pensionu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Samostatně ubytovaný host musí  být starší 18 let.

 • Hosté nejsou oprávněni vodit do pensionu neubytované osoby, přijímat na pokojích návštěvy, umožnit komukoli vstup do pensionu, či nechat jakoukoli neubytovanou osobu přespat na svém pokoji.

 • Žádná zvířata nejsou akceptována.

 • Na pokojích jsou povoleny pouze tyto elektrické spotřebiče hostů: vysoušeče vlasů, holicí strojky, nabíječky elektrických spotřebičů, notebooky, přenosné DVD, radiopřijímače. Zcela zakázáno je používání elektrických spotřebičů, které produkují teplo, (tj. např. žehličky, kulmy, rychlovarné konvice, ponorné ohřívače, atd.). Ostatní spotřebiče mohou být hostem použity pouze po výslovném předchozím schválení ubytovatele. 

 • Hosté mohou využívat wi-fi pokrytí internetovým signálem, a to bezplatně. Je zakázáno využívat wi-fi pokrytí pensionu k nezákonným aktivitám na internetu (tj. např. stahování filmů) nebo k rizikovým aktivitám  (např. stahování podezřelých souborů, prohlížení pornografie, rozesílání spamů, atd.).

 • Host může odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby; újmu vzniklou ubytovateli předčasným zrušením ubytování je ubytovaný povinen nahradit, pouze nemohl-li ubytovatel újmě zabránit

 III. Práva a povinnosti ubytovatele

 • Odevzdat hostu prostory k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv s ubytováním spojených.

 • Výměnu ložního prádla, osušek a ručníků se provádí dle potřeby hosta na požádání. Vždy při změně obsazení lůžka.

 • Úklid obsazeného pokoje se provádí vždy při změně obsazení pokoje.

IV. Provoz pensionu

 • Hosté mají právo na výměnu ručníků 1x týdně, na požádání dle potřeby.

 • Výměna ložního prádla se provádí po odjezdu hosta nebo na požádání hosta.

 • Noční klid platí od 22:00 do 6:00 hodin.

 • Snídaně se podávají v restauraci  od 8:00 do 9:30 hodin. Večeře se podávají v restauraci od 18:00 do 19:30 hodin.

 • V případě nepřítomnosti pracovníků pensionu je možné je zastihnout na telefonu: +420601530057.

 • Provozovatelem pensionu je: SEMICOM, s.r.o., Malenovice 74, 739 11 Malenovice.

 • Odpovědnou osobou je Ivan Gajda, jednatel Semicom, s.r.o..

V. Odpovědnost a sankce

Ubytovatel může od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby odstoupit, jestliže host v ubytovacím zařízení i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje své povinnosti ze smlouvy bez nároku na vrácení ceny za ubytování. 

 • Ubytovatel odpovídá za škodu na věcech hosta dle tohoto ubytovacího řádu a občanského zákoníku.

 • Host odpovídá za škodu vzniklou ubytovateli dle tohoto ubytovacího řádu a občanského zákoníku.

 • Host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo odcizení.

 • Host je povinen chovat se tak, aby nedocházelo ke škodě na věcech ubytovatele, ostatních hostů a na zařízení pensionu.

 • Ubytovatel vynakládá maximální úsilí, aby zabezpečil ochranu věcí a zdraví ubytovaných hostů. Proto žádá všechny hosty, aby jakékoli vady, poškození či rizika bezodkladně hlásili zaměstnancům pensionu.

 • Tento ubytovací řád je součástí ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a hostem a je tedy pro hosty závazný.

VI. Závěrečná ustanovení

 • Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů.

 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení má právo ubytovatel ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby.

 • Stížnosti hostů a případné návrhy a podněty na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá ubytovatel elektronicky na mail: zbuj@zbuj.cz.

 • Ubytovací řád je pro všechny ubytované hosty veřejně přístupný na chodbě pensionu společně s požárním řádem a na webových stránkách pensionu www.zbuj.cz.

 • Ubytovací řád je platný od 1.11.2018.

                           Ubytovatel Semicom, s.r.o., jednatel Ivan Gajda v.r.

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider